Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !  

?iddet ?çermeyen ?leti?im : Zor durumlarda nas?l verimli ileti?im kurulur?

Couverture du livre « ?iddet ?çermeyen ?leti?im : Zor durumlarda nas?l verimli ileti?im kurulur? » de Veronique Bronckart aux éditions 50minutes.com
  • Nombre de pages : 26
  • Collection : (-)
  • Genre : Entreprise
  • Thème : Entreprise
  • Prix littéraire(s) : (-)
Résumé:

Bu pratik ve ozlü kitapla sadece 50 dakikada i? yerinde ?iddetsiz ileti?imde nas?l ustala?aca??n?z? o?renin. ?iddetsiz ileti?im i? dünyas?nda son derece de?erli bir araçt?r ve çat??madan kaç?nman?z?, çat??ma durumlar?n? yap?c? bir ?ekilde ele alman?z? ve i?birli?ini te?vik etmenizi sa?lar.... Voir plus

Bu pratik ve ozlü kitapla sadece 50 dakikada i? yerinde ?iddetsiz ileti?imde nas?l ustala?aca??n?z? o?renin. ?iddetsiz ileti?im i? dünyas?nda son derece de?erli bir araçt?r ve çat??madan kaç?nman?z?, çat??ma durumlar?n? yap?c? bir ?ekilde ele alman?z? ve i?birli?ini te?vik etmenizi sa?lar. ?iddetsiz ileti?imin temel ilkelerini anlayarak, çat??may? kendi avantaj?n?za çevirebilir ve her durumda olumlu olan? ortaya ç?karabilirsiniz; bu da ba?kalar?yla ili?kilerinizi kurarken hayati onem ta??r. Bu kitapta ?iddetsiz ileti?imin profesyonel ili?kilerde, ekip çal??mas?nda ve ekip yonetiminde size nas?l yard?mc? olabilece?ini o?reneceksiniz. Ayr?ca, ?iddetsiz ileti?im sürecinin nas?l kurulaca??na dair faydal? ipuçlar? ve ?iddetsiz ileti?imin i?e yarayabilece?i somut durumlara ili?kin tavsiyeler de içeriyor.

Donner votre avis

Récemment sur lecteurs.com