Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !  

An tje san ganm

Couverture du livre « An tje san ganm » de Gustave Flaubert et Raphael Confiant aux éditions Caraibeditions
Résumé:

Sé nan lanné 1877 éti Gustave Flaubert pibliyé istwè-kout la i kriyé An tjè san ganm la. Metpies liv-la sé an madanm lalanpay Nòmandi, Félisité, ki ka sèvi bòn adan an fanmi pagna, lé Oben. Lè i té ni di-zuit lann anlè tet-li, an nonm i té enmen fè tan kouyonnen'y, bagay ki fè'y soufè bon kalté... Voir plus

Sé nan lanné 1877 éti Gustave Flaubert pibliyé istwè-kout la i kriyé An tjè san ganm la. Metpies liv-la sé an madanm lalanpay Nòmandi, Félisité, ki ka sèvi bòn adan an fanmi pagna, lé Oben. Lè i té ni di-zuit lann anlè tet-li, an nonm i té enmen fè tan kouyonnen'y, bagay ki fè'y soufè bon kalté soufè a.
Jik lè i trapé senkant lanné, Félisité dévwé kò`'y ba fanmi-tala san rété, ka otjipé kò'y di Pol ek Virjini, sé dé yich Man Oben an. Malè ba'y, pliziè lanmò anni vini chouboulé lekzistans-li : dabò-pou-yonn, sé nivé'y, Viktò, ki té matlo, ki mò nan lanmè ; apré sa, sé té tou Virjini ; anfinaldikont, Man Oben ka monté nan Galilé tou. Ek, a lè-tala, Félisité ka koumansé viv li-yonn nan gran kay-la épi an jako yo té ofè métres-li éti non'y sé Loulou. Zwézo-tala ka fè'y chonjé nivé'y ek, anmizi-anmizi, i ka fini pa pwan'y pou lè Sentespri.
Ek lè jou lanmò Félisité rivé, jako-a anni tounen nan lespri'y, ki té ka koumansé dékoud, kontel riprézantasion Bondié toubannman.

Donner votre avis